El rol de la curinga

A NUS, ens hem situat sempre intersecció entre allò artístic i allò social i partim del repte de cercar l’equilibri, tant en el nostre equip (interdisciplinari provinent del món de les arts escèniques i dels àmbits social i educatiu) com en les nostres produccions de Teatre Fòrum que, per la seva pròpia natura, es mouen sempre entre teatre i realitat. 

Proposem un vaivé entre escena, participació i vivència, que no sol deixar a ningú indiferent…però perquè aquesta interacció i equilibri existeixin, la figura de la persona que fa de  Joker, Curinga o Comodí* és imprescindible.

El Teatre-Fòrum és un format desenvolupat pel director, teòric i pedagog del teatre Augusto Boal (1931-1999), que permet treballar temàtiques socials des d’una intervenció artística. Es basa a crear una obra de teatre, en què es presenten diferents situacions d’opressió que els protagonistes no saben com afrontar. L’obra acaba en un moment de conflicte, que Boal anomena crisi xinesa, entenent-lo també com un moment d’oportunitat, en el que convidar al públic a compartir les seves propostes de canvi, davant la situació opressiva que hem vist. 

En aquest moment entra en joc la curinga (també anomenada joker, comodí o facilitadora) que s’encarrega de dinamitzar el fòrum per passar el protagonisme a les persones del públic, convidant-les a esdevenir part activa de la història: compartint el seu coneixement amb la resta i portant a l’acció propostes de canvi. Esdevenint, com deia Boal, espectactrors i espectactrius. Aquestes, participaran de manera activa en la identificació de la situació opressiva que planteja l’espectacle i tindran l’oportunitat de pujar a l’escenari, substituint un actor o actriu, per provar noves idees o estratègies, possibles solucions als problemes que té el personatge que encarnen. La resta de personatges reaccionaran davant les propostes. Així, el teatre fòrum es converteix en un espai on per passar del discurs a l’acció, i promoure l’anàlisi crítica i l’acció transformadora. Un assaig col·lectiu per l’acció real, una forma de transformar la realitat des de la possibilitat d’assajar. 

Paper de la  Joker en Teatre de l’Oprimit.

En un taller, la Joker és una facilitadora que té cura del procés i de les dinàmiques del grup. Igualment, ha de conèixer el llenguatge estètic i simbòlic del teatre per transformar les improvisacions en una obra de teatre fòrum. 

Durant la presentació de l’obra de teatre fòrum, la persona que fa de Joker és responsable del diàleg entre el públic i els reptes que presenta l’obra. Funciona com a pont entre públic i els personatges, sense perdre mai de vista l’objectiu de la investigació teatral.

Conjugant actuació artística, pedagogia i activisme.

El rol de Joker o Curinga és un rol de molt poder en una actuació de Teatre Fòrum. La seva praxi és diversa i complexa, anant des de la mobilització per a la participació fins al procés de descobriment de les potencialitats individuals i col·lectives; des de la identificació de la representació del conflicte fins a la discussió i la viabilitat de les estratègies que possibiliten la transformació de la realitat escenificada. Però conscient del seu poder, la Joker no és ni una directora, ni una professora, sinó tot el contrari.

Basa la seva acció en una pedagogia alliberadora que busca estimular l’autoconeixement, autoestima i confiança de les persones del públic per a l’autonomia individual i col·lectiva. Una pedagogia que promou l’expressió d’idees i d’emocions per a l’anàlisi crítica de la realitat i que,  lluny d’aportar un discurs o una idea, el que fa és fer preguntes, acompanyar la reflexió, i convidar a passar a l’acció. 

Funcions de la Joker

Des del seu rol, el Joker té un doble objectiu: d’una banda, amb el seu equip, volen fer visible per al públic una realitat social opressiva i  injusta amb voluntat de transformar-la. De l’altra, a nivell metodològic, vol fugir del moralisme i transferir el seu poder al públic per generar un espai de reflexió i agència col·lectiu que permeti anar un pas més enllà de la sensibilització. Per aconseguir-ho, apuntem algunes de les seves funcions: 

Pel que fa al públic:

 • Garantir un espai de debat crític però segur, respectuós amb les persones. Reaccionar a comentaris opressors: La  joker parla des del punt de vista de l’oprimit, si hi ha comentaris racistes, masclistes etc, no els pot deixar passar.
 • És mestre de cerimònies, però no ha d’ocupar l’espai sinó cedir-lo.  
 • Permetre la participació de tothom, des d’una mirada justa i profunda, prestant atenció a que a la platea no es reprodueixin dinàmiques d’opressió o discriminació similars a les representades a l’escenari.
 • Anar a buscar, donar espai i escolta (i amplificar) a les veus minoritàries

Pel que fa al tema:

 • Acompanyar la identificació, per part del públic, de la dimensió macrosocial de l’opressió (diferenciant-la d’un conflicte interpersonal o particular).
 • Diferenciar la resolució del conflicte dramàtic amb la resolució de l’opressió. 
 • Diferenciar un canvi de comportament amb un canvi substancial a la relació d’opressió.
 • Visibilitzar els mecanismes socialitzadors i els vincles entre opressions, no poden resoldre-se unes sense incidir en altres.
 • Rescatar i emmarcar aquelles estratègies i accions que ens apropen a situacions justes i igualitàries. 

Habilitats per dinamitzar

Hi ha tants estils de facilitació com Curingues al món. Però des de NUS sí que volem visibilitzar algunes habilitats desenvolupades amb molta pràctica, que creiem que són útils per a desenvolupar aquest rol. 

 • Coneixement previ del tema i de la realitat que tracta: ha de tenir curiositat  constant, ha de procurar saber-ne sempre una mica més. Conèixer la teoria per portar-la des de la pràctica. 
 • Treballar en tot el procés de creació de forma conjunta amb l’equip`i no només en la representació teatral. Conèixer l’estructura dramatúrgica d’un Teatre Fòrum. 
 • Tenir consciència del rol, del seu poder, i estratègies de cura de cara a l’equip, al públic i per una mateixa.
 • Saber estar i fer davant un grup: parlar en públic, acompanyar-lo i posar límits si és necessari. 
 • Observar i adaptar-se a cada públic, sent receptiva i flexible en cada nova proposta. 
 • Treballar l’ espontaneïtat pròpia i acompanyar la dels altres.
 • Confiar en el procés, i en el saber de tots els grups. 

Treball en Companyia

El Teatre Fòrum és un treball d’equip. La figura de la  Joker no aconseguirà els seus objectius si a nivell d’elenc no hi ha una feina prèvia de connectar conjuntament amb la realitat que volen mostrar amb la seva peça; si no es converteixen en “experts” de les opressions que tracten, o si no es treballen l’estructura dramatúrgica i les tècniques d’improvisació perquè la participació sigui possible. 

Des de rols diferenciats, intèrprets i Joker treballen de la mà, construint complicitat, per obrir amb cada espectacle un nou procés, que al seu temps enriquirà l’espectacle. Portant la seva proposta a grups diversos, que contribuiran a fer-se noves preguntes. 

És un bucle entre procés i resultat, una cerca de l’equilibri, i un avançar cap a un canvi. 

El cos, la mirada, l’acció i la vivència… aporten tota la resta!

Si t’interessa aquest tema, estigues atenta als cursos que fem sobre el rol de la curinga o d’altres temes al voltant del teatre de les oprimides!